Változások a civil szervezetek éves beszámolóival kapcsolatban

I. A számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 479/2016. (XII. 28.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) 2020. január 1-jei hatállyal módosítások léptek életbe, amelyek a civil szervezetek éves beszámoló készítési gyakorlatát nagyban érintik, megváltoztathatják. Ezek a módosítások többek között az egyszerűsített éves beszámolót készítő – kettős könyvvitelt vezető – civil szervezetek számviteli törvény szerinti kiegészítő mellékletére vonatkoznak /Korm. rendelet 7. § (6) bekezdés/ és a hatályba lépés miatt a 2019. évi beszámolók elkészítésénél már alkalmazni is kell azokat.

Fontos hangsúlyozni, hogy a Számviteli törvény szerinti kiegészítő melléklet nem azonos a Civil törvény (2011. évi CXXV. törvény) alapján kötelező kiegészítő melléklettel! (korábban az ún. egyéb szervezetekre – így a civil szervezetekre – nézve a Számviteli törvény szerinti kiegészítő melléklet nem volt része az egyszerűsített éves beszámolónak, hanem elég volt a Civil törvény szerinti kiegészítő melléklet elkészítése). A Számviteli törvény szerinti kiegészítő melléklet nem része a Pk-542 jelű beszámoló űrlapnak, hanem azt külön dokumentumként kell csatolni a beszámoló űrlaphoz.

A Számviteli törvény III. fejezete, azon belül is különösen a 88.- 94/A. §-ok tartalmazzák a törvény szerinti kiegészítő melléklet tartalmát.

A Korm. rendelet a fentieken túl még tartalmaz más olyan rendelkezéseket is, amelyek érintik a civil szervezeteket, pl.:

–          a könyvvezetés és a beszámoló elkészítésének módjától függetlenül, minden szervezet, amelynek az éves bevétele megelőző két üzleti év átlagában, ennek hiányában az adott üzleti évben várhatóan meghaladja a 10 millió forintot köteles mérlegképes könyvelői szakképesítéssel és a tevékenység ellátására jogosító engedéllyel rendelkező természetes személyt, vagy olyan számviteli szolgáltatást nyújtó társaságot megbízni, amelynek tagja, alkalmazottja mérlegképes könyvelői képesítéssel és engedéllyel rendelkezik. /Korm. rendelet 15. § (2) bekezdés/

–          valamennyi szervezet számára kötelező a könyvvizsgálat, amelynek éves bevétele eléri a 300 millió forintot. /Korm. rendelet 16. § (1) bekezdés/

 

II. A civil szervezetek KSH szerinti adatszolgáltatási kötelezettségének teljesítési határideje idén: 2020. június 10. Az „OSAP 1156 Statisztikai jelentés a civil és egyéb nonprofit szervezetek tevékenységéről” kérdőívei (mintavételes adatgyűjtés miatt két kérdőív) és a kitöltési útmutatók az alábbi linken érhetőek el : http://www.ksh.hu/nyomtatvanyok

A KSH-tól kapott tájékoztatás szerint a statisztikai jelentésben a civil szervezet pénzügyi adataira vonatkozóan, – amennyiben nincs elfogadott jogszabály szerinti (éves) beszámoló – kellő körültekintéssel megbecsült adatok feltüntetését kérik.

Tájékoztatás a táboroztatás során betartandó járványügyi megelőző szabályokról

A Nemzeti Népegészségügyi Központ tájékoztatása a táboroztatás során betartandó járványügyi megelőző szabályokról

 

Az új koronavírus (COVID-19) okozta járvány terjedésének megakadályozása érdekében az idei évben a táborok szervezése és működtetése során különös figyelmet kell fordítani az alábbi járványügyi szabályok szigorú betartására.
Tábor működtetése során a szervezők tegyenek meg minden lehetséges intézkedést arra vonatkozóan, hogy a csoportok egymástól való elkülönítése biztosítható legyen.
Törekedjenek a kb. 1,5 méteres védőtávolság folyamatos betartására, mind a foglalkozások, mind étkezések, mind pedig a szociális helyiségek használata során
A közös étkezések alkalmával kiemelt figyelmet kell fordítani a csoportok egymás közötti távolságtartására, mely biztosítható térben vagy időben.
A szálláshely szolgáltatással üzemelő (ottalvós) táborok esetében az ágyak elhelyezésénél is lehetőség szerint tartsák meg a 1,5 méteres védőtávolságot

Szabadtéri táborok
Javasoljuk előnyben részesíteni a szabadtéri (sport jellegű, szabadtéri játékokkal gazdagított) foglalkozásokat. Amennyiben lehetséges, javasolt a foglalkozásokat udvaron, szabad levegőn tartani. Kerülni kell azonban a szoros személyes érintkezéssel járó tevékenységeket (például birkózás, küzdősportok, stb.).

Zárt térben történő foglalkozások esetében a kórokozók koncentrációjának minimalizálása érdekében kiemelt figyelmet kell fordítani a fokozott és folyamatos szellőztetésre az időjárás és a környező forgalom függvényében, mely vonatkozik minden zárt térre, így a folyosókra, valamint a szociális helyiségekre is.

Egészséges táborozók
A jelenlegi új koronavírus járvány cseppfertőzéssel, direkt módon terjed, azaz a vírus terjedése szempontjából a legnagyobb veszélyt a megbetegedett köhögő, tüsszögő ember jelenti.
Ezért az elsődleges és legfontosabb megelőző intézkedés, hogy a táborokban kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató, magát egészségesnek érző diák illetve szervező vehet részt, melyről a tanuló ifjúság üdülésének és táborozásának egészségügyi feltételeiről szóló 12/1991. (V. 18.) NM rendelet alapján nyilatkozni is szükséges.

12/1991. (V. 18.) NM rendelet
„4. § (1) A táborozásban csak az vehet részt, aki arra egészségileg alkalmas.
(2) A gyermek törvényes képviselője a 2. melléklet szerinti adattartalmú, a táborozást megelőző négy napon belül kiállított nyilatkozattal igazolja a táborozásban részt vevő gyermek megfelelő egészségi állapotát a táborozás megkezdése előtt. A nyilatkozathoz szükséges nyomtatványt – a táborozáshoz szükséges egyéb iratokkal együtt – a táborozás szervezője adja át kitöltés céljából.”

Személyi higiéne betartása
A tábor működtetése során különös figyelemmel kell lenni a személyi higiéne betartására, melynek alapja a gyakori, alapos szappanos kézmosás, kézfertőtlenítés, az arc érintésének elkerülése, valamint a köhögési etikett betartása, mely továbbra is a fertőzés megelőzésének legfontosabb eszköze.
Kiemelt figyelmet kell fordítani a dolgozók személyi higiénéjének betartatására, melynek érdekében a dolgozók számára javasolt alapos, minden részletre kiterjedő oktatást tartani.
Emellett nagyon fontosnak tartjuk, hogy a személyi higiéne alapvető szabályairól a táborba érkezők is kapjanak részletes, az adott korosztálynak megfelelő szintű tájékoztatást.
Ennek részeként fokozottan ügyeljenek arra, hogy a táborba érkezéskor minden táborozó alaposan mosson kezet vagy használjon alkoholos kézfertőtlenítést.
Javasoljuk továbbá, hogy a köhögési etikett magas szintű betarthatósága érdekében a táborszervező biztosítsa a megfelelő mennyiségű papír zsebkendő folyamatos rendelkezésre állását.

Fokozott fertőtlenítés
A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre került vírus inaktiválása érdekében fokozottan ügyelni kell a tábor területének tisztaságára, a napi fertőtlenítő takarítás elvégzésére. A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet kell fordítani arra, hogy a kézzel gyakran érintett felületek (ilyenek pl. az ajtókilincsek, korlátok, villanykapcsolók, mosdók csaptelepei stb.) vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésére kerüljenek.  
A táborozók által használt játékokat, sporteszközöket, játszótéri eszközöket szintén javasolt rendszeresen vírusölő hatású szerrel fertőtleníteni.
A felületek fertőtlenítésére jól alkalmazhatók az alkohol bázisú gyorsfertőtlenítők, illetve a fertőtlenítő kendők, míg a klórálló burkolattal ellátott helyiségek padló és fal burkolatainak fertőtlenítésére a klórtartalmú készítmények is használhatók.
Elegendő számban és mennyiségben rendelkezésre kell állnia vírusölő hatású kéz- és felület-fertőtlenítőszernek és takarítószernek. A fertőtlenítőszereket minden esetben a gyártó által magyar nyelven feltüntetett használati utasítás szerint, megfelelő koncentrációban és megfelelő behatási idővel kell felhasználni.
A textíliák gépi úton történő fertőtlenítő mosása termodezinfekciós és kemo-termodezinfekciós mosási eljárással történhet.
A takarítást végző dolgozók részére a megfelelő védőeszköz biztosítása szükséges.
A takarításhoz, tisztításhoz és fertőtlenítéshez használt eszközöket, a veszélyes anyagnak, veszélyes készítménynek nem minősülő tisztító- és fertőtlenítőszereket külön helyiségben, egyéb zárt tárolóhelyen (tisztítószerraktár, -szekrény) vagy egyéb elzárható helyen kell tartani. Ha azok a veszélyes anyagok és veszélyes készítmények közé tartoznak, akkor a külön jogszabályok előírásait kell betartani.
A takarítást, fertőtlenítést úgy kell megszervezni, hogy az a táborozók egészségét ne veszélyeztesse.

szociális helységekben biztosítani kell a szappanos kézmosási lehetőséget, melyet lehetőség szerint vírusölő hatású kézfertőtlenítési lehetőséggel kell kiegészíteni.
Korosztálytól függően a gyermekek a kézfertőtlenítők használatát felnőtt felügyelete mellett végezzék. Kéztörlésre papírtörlők használata javasolt.
Javasolt a bejáratánál érintésmentes vírusölő hatású kézfertőtlenítő adagoló berendezés elhelyezése, és annak használatára történő figyelemfelhívás.

Étkeztetésre vonatkozó szabályok
Fokozottan kell ügyelni az étkezés helyszínének tisztaságára, a folyamatos fertőtlenítésére. A felületek tisztításakor ügyelni kell a környezet vírus-mentességének a megőrzésére, a munkafolyamatok megfelelő szétválasztásával, valamint a gyakoribb fertőtlenítés bevezetésével.
Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet kell fordítani a gyermekek alapos szappanos kézmosására vagy kézfertőtlenítésére.
Ajánlott a biztonságos hőkezeléssel (legalább 2 percen át tartó 72°C-os maghőmérsékletet, vagy az étel minden pontján legalább 75°C-ot biztosít) készíthető ételek étlapon tartása. Kiemelten fontos a zöldségek, gyümölcsök alapos folyóvizes lemosása. A nyers, kellően nem tisztítható alapanyagot tartalmazó ételek feltálalása kerülendő.
Az étteremben az asztalokon elhelyezett, közös használatú eszközök (pl. só- és borsszóró, ecetes üvegek stb.) tisztántartására, fertőtlenítésére fokozottan kell figyelni, átmenetileg célszerűbb kis, egyéni adagok biztosításával kiváltani használatukat. Ha ez nem megoldható, az eszközöket megfelelő számban kell kihelyezni, azok más asztalhoz átadásának elkerülése érdekében.
Rendkívül fontos a gyermekek által használt edények, evőeszközök, poharak, tálcák megfelelő hatásfokú fertőtlenítő mosogatása, a tiszta evőeszközök, poharak, tányérok, tálcák cseppfertőzéstől védett tárolása, önkiszolgáló rendszerben történő tálalásnál az evőeszközök, tányérok, poharak gyermekek általi tapogatásának elkerülése, pl.: evőeszközök szalvéták egyéni csomagolásával. A kenyérkosarak tisztítása, a bennük elhelyezett kendők cseréje minden használatot követően indokolt. A textíliák gépi úton történő fertőtlenítő mosása ajánlott.
Az étkeztetést végző személyzet számára vírusölő hatású, alkoholos kézfertőtlenítő szert kell biztosítani, és annak rendszeres használatára fokozott hangsúlyt kell fektetni.
Az étterem üzemeltetőjének felelőssége, hogy a dolgozók egészségi állapotát fokozottan monitorozza és betegség gyanúja esetén intézkedjen.

Teendő beteg személy esetén
Amennyiben egy gyermeknél, vagy szervezőnél, segítőnél fertőzés tünetei észlelhetők, haladéktalanul el kell őt különíteni, egyúttal értesíteni kell a szervezők által előzetesen felkért, megbízott orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről.
Gyermek esetén a szülők értesítéséről is gondoskodni kell. A beteg gyermek felügyeletét ellátó személynek kesztyű és maszk használata kötelező.

A táboroztatás során továbbra is be kell tartani a tanuló ifjúság üdülésének és táborozásának egészségügyi feltételeiről szóló 12/1991. (V. 18.) NM rendeletben valamint az egyes nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelyek üzemeltetésének egészségügyi feltételeiről szóló 37/2007. (VII. 23.) EüM–SZMM együttes rendeletben foglaltakat.

 

Forrás: https://www.nnk.gov.hu/index.php/koronavirus-tajekoztato/652-tajekoztatas-a-taboroztatas-soran-betartando-jarvanyugyi-megelozo-szabalyokrol

Telefonos csalókra figyelmeztet az Országos Bírósági Hivatal

Az alábbiakban az OBH hivatalos tájékoztatóját olvashatják a Civil Marketing Kft. megtévesztő tevékenységeivel kapcsolatosan:

“Az elmúlt napokban ismételten több bejelentés érkezett az Országos Bírósági Hivatalhoz, mely szerint:
– a Civil Marketing Kft. telefonon keresi meg a civil szervezeteket azzal az indokkal, hogy ők vizsgálják felül, javítják ki az éves beszámolót, VAGY
– a Civil Marketing Kft. az OBH-ra hivatkozva keresi meg a civil szervezeteket azzal, hogy ellenszolgáltatás fejében az éves beszámolókat ellenőrzik, felülvizsgálják, valamint szükség szerint javítják.
Felhívjuk a civil szervezetek figyelmét, hogy az OBH és a bíróságok, sem a Civil Marketing Kft-vel, sem pedig más gazdasági társasággal nem kötöttek együttműködési megállapodást a beszámolók ellenőrzésére és felülvizsgálatára!
Az OBH feladata kizárólag a beszámolók közzététele és nyilvántartása, tartalmában, érdemében nem vizsgálja azokat, valamint a civil szervezetek gazdálkodási tevékenységét sem, ugyanis ilyen vizsgálatokra nincs hatásköre”
Forrás:
https://birosag.hu/hirek/kategoria/ugyfeleknek/figyelemfelhivas-civil-marketing-kft-megteveszto-megkereseseivel

! Kérjük, amennyiben ilyen tartalmú megkeresést kapnak, azt utasítsák el, illetve haladéktalanul jelezzék az illetékes törvényszéknek, vagy a nyomozóhatóságnak !

SZJA 1% felajánlása

Szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy az eddigiekhez hasonlóan ezen évben is a magánszemélyek rendelkezhetnek személyi jövedelemadó 1+1 %-nak felajánlásáról.
Erre legkésőbb 2020. május 20-ig van lehetőség.
A rendelkezés folyamata és a felajánlásra jogosult civil kedvezményezettek névsora a NAV honlapján az alábbi linken érhető el: https://nav.gov.hu/nav/szja1_1/regisztralt_civil_2020.
A civil szervezetnek történő SZJA 1% felajánlása és a rendelkezés technikai lebonyolításának vonatkozásában a megyei Civil Információs Centrum tanácsadási szolgáltatásai díjmentesen igénybe vehetők az alábbi telefonszámon és e-mail címen: 06-20/236-2553, civil.kem@mntkem.hu

Adományok felajánlása

A jelenlegi helyzet sok család mindennapjait megnehezíti, a társadalom bizonyos csoportjai (hátrányos helyzetűek, mélyszegénységben élők, fogyatékkal élők) számára ez hatványozottan igaz.
A Majki Népfőiskolai Társaság megyei partnerei révén adományokat juttat el a veszélyhelyzetben arra rászorulók részére. Amennyiben teheti kérjük segítsen Ön is:

  • tartós élelmiszerek
  • vitamin csomagok
  • tisztító- vagy tisztálkodószer
  • eszköz
  • távoktatás
  • önkéntes tevékenység felajánlásával.

Köszönjük, hogy megtiszteli egyesületünket bizalmával!

Felajánlás vagy kérdés esetén az alábbi telefonszámon vagy e-mailben vagyunk elérhetők:
Baginé Keveházi Ágnes 20/237-5137
info@mntkem.hu